قلاب ژاپن

قلاب ژاپن شماره 11

جهت بافت با نخ های کاموا منجوق دوزی و کمه زنی با ضخامت معمولی استفاده می شود.

واحد بسته بندی 1 بسته
تعداد 12 عدد
طول حدود 12 سانت

از قلاب های ژاپن برای بافت انواع هنرهای دستی مانند قلاب بافی و مکرومه بافی و تریکو بافی استفاده می شود همچنین در بافت شال ، کلاه ، دستکش ، انواع موتیف ، شنل و رومیزی و … از قلاب ژاپن استفاده می شود.

قلاب ژاپن شماره 12

قلاب ژاپن شماره 12

جهت بافت با نخ های کاموا منجوق دوزی و کمه زنی با ضخامت معمولی استفاده می شود.

واحد بسته بندی 1 بسته
تعداد 12 عدد
طول حدود 12 سانت

از قلاب های ژاپن برای بافت انواع هنرهای دستی مانند قلاب بافی و مکرومه بافی و تریکو بافی استفاده می شود همچنین در بافت شال ، کلاه ، دستکش ، انواع موتیف ، شنل و رومیزی و … از قلاب ژاپن استفاده می شود.

قلاب ژاپن شماره 13

قلاب ژاپن شماره 13

جهت بافت با نخ های کاموا منجوق دوزی و کمه زنی با ضخامت معمولی استفاده می شود.

واحد بسته بندی 1 بسته
تعداد 12 عدد
طول حدود 12 سانت

از قلاب های ژاپن برای بافت انواع هنرهای دستی مانند قلاب بافی و مکرومه بافی و تریکو بافی استفاده می شود همچنین در بافت شال ، کلاه ، دستکش ، انواع موتیف ، شنل و رومیزی و … از قلاب ژاپن استفاده می شود.

قلاب ژاپن شماره 14

قلاب ژاپن شماره 14

جهت بافت با نخ های کاموا منجوق دوزی و کمه زنی با ضخامت معمولی استفاده می شود.

واحد بسته بندی 1 بسته
تعداد 12 عدد
طول حدود 12 سانت

از قلاب های ژاپن برای بافت انواع هنرهای دستی مانند قلاب بافی و مکرومه بافی و تریکو بافی استفاده می شود همچنین در بافت شال ، کلاه ، دستکش ، انواع موتیف ، شنل و رومیزی و … از قلاب ژاپن استفاده می شود.

قلاب ژاپن شماره 15

قلاب ژاپن شماره 15

جهت بافت با نخ های کاموا منجوق دوزی و کمه زنی با ضخامت معمولی استفاده می شود.

واحد بسته بندی 1 بسته
تعداد 12 عدد
طول حدود 12 سانت

از قلاب های ژاپن برای بافت انواع هنرهای دستی مانند قلاب بافی و مکرومه بافی و تریکو بافی استفاده می شود همچنین در بافت شال ، کلاه ، دستکش ، انواع موتیف ، شنل و رومیزی و … از قلاب ژاپن استفاده می شود.

قلاب ژاپن شماره 16

قلاب ژاپن شماره 16

جهت بافت با نخ های کاموا منجوق دوزی و کمه زنی با ضخامت معمولی استفاده می شود.

واحد بسته بندی 1 بسته
تعداد 12 عدد
طول حدود 12 سانت

از قلاب های ژاپن برای بافت انواع هنرهای دستی مانند قلاب بافی و مکرومه بافی و تریکو بافی استفاده می شود همچنین در بافت شال ، کلاه ، دستکش ، انواع موتیف ، شنل و رومیزی و … از قلاب ژاپن استفاده می شود.

قلاب ژاپن

قلاب ژاپن شماره 3

جهت بافت با نخ های کاموا منجوق دوزی و کمه زنی با ضخامت معمولی استفاده می شود.

واحد بسته بندی 1 بسته
تعداد 12 عدد
طول حدود 12 سانت

از قلاب های ژاپن برای بافت انواع هنرهای دستی مانند قلاب بافی و مکرومه بافی و تریکو بافی استفاده می شود همچنین در بافت شال ، کلاه ، دستکش ، انواع موتیف ، شنل و رومیزی و … از قلاب ژاپن استفاده می شود.

قلاب ژاپن

قلاب ژاپن شماره 2

جهت بافت با نخ های کاموا منجوق دوزی و کمه زنی با ضخامت معمولی استفاده می شود.

واحد بسته بندی 1 بسته
تعداد 12 عدد
طول حدود 12 سانت

از قلاب های ژاپن برای بافت انواع هنرهای دستی مانند قلاب بافی و مکرومه بافی و تریکو بافی استفاده می شود همچنین در بافت شال ، کلاه ، دستکش ، انواع موتیف ، شنل و رومیزی و … از قلاب ژاپن استفاده می شود.

قلاب ژاپن

قلاب ژاپن شماره 1

جهت بافت با نخ های کاموا منجوق دوزی و کمه زنی با ضخامت معمولی استفاده می شود.

واحد بسته بندی 1 بسته
تعداد 12 عدد
طول حدود 12 سانت

از قلاب های ژاپن برای بافت انواع هنرهای دستی مانند قلاب بافی و مکرومه بافی و تریکو بافی استفاده می شود همچنین در بافت شال ، کلاه ، دستکش ، انواع موتیف ، شنل و رومیزی و … از قلاب ژاپن استفاده می شود.